Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:https://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert.html

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI