„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Znamy oblicza przemocy. Na co dzień stykamy się z jej skutkami – pomagamy krzywdzonym, pracujemy z krzywdzącymi. I wciąż czujemy, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb, że trzeba więcej i wspólnie.

Dlatego też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie z dużym zaangażowaniem  przystąpiło do tegorocznej edycji kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.      

W pierwszych 19 dniach listopada 2021 r. w ramach kampanii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przeprowadziło następujące działania:

1. Utworzono bezpłatną „Strefę specjalistycznego poradnictwa i wsparcia – Razem przeciwko przemocy”

Każdy kto zetknął się z przemocą, bądź był świadkiem zdarzenia, lub podejrzewał, że ktoś może być bity, czy dręczony psychicznie mógł i nadal może przyjść i skorzystać  z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów:

psychologa – w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00;

prawnika – w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13.30 do 15.30;

pracownika socjalnego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

terapeuty – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Warsztaty  edukacyjne  dla młodzieży pn.”Niebezpieczna sieć – zjawisko cyberprzemocy”

Celem zajęć było zapoznanie uczestników ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz sposobami radzenia sobie z problemami związanymi z agresją w Internecie. Efektem zajęć było wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Sieci oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Na zakończenie uczestnicy wspólnie wykonali plakat tematycznie związany z cyberprzemocą.

Zajęcia odbywały się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie  przy ul. Składowej 3.

3.  Warsztaty pn. „Bądź dobrym rodzicem”

Celem spotkań jest podniesienie kompetencji opiekuńczych oraz wychowawczych rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Warsztaty prowadzone są przez psychologa w co drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

4. Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Cel zajęć, to powstrzymanie przemocy domowej poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzmocnienie poczucia własnej wartości, sprawstwa, kompetencji pomocnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej oraz poprawa jakości życia, w tym bezpieczeństwa i dobra małoletnich dzieci. Spotkania grupy odbywają się w każdą środę  o godz.16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Każdy, kto wyrażał i nadal wyraża zainteresowanie skorzystaniem z ww. form pomocy i wsparcia mógł i nadal może uzyskać szczegółowe informacje poprzez kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej PCPR :

osobisty w siedzibie Ośrodka ul. Składowa 3, 59-300 Lubin,

telefoniczny– 76 847 96 91, drogą elektroniczną:pcpr@powiat-lubin.pl lub on-line: interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl, strona Facebook:  „Przeciwko przemocy”.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI