Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Przyroda

Obszar powiatu jest geomorfologicznie urozmaicony, co sprzyja zróżnicowaniu, a miejscami nawet mozaikowatości, występujących tu ekosystemów i siedlisk. Jednocześnie jest to teren co najmniej od XVIII wieku poddawany silnej i wielokierunkowej antropopresji, w tym oddziaływaniom osiedleńczo-urbanizacyjnym, przemysłowym i rolniczo-hodowlanym, zmieniającym trwale potencjalne zbiorowiska roślinne i pobudzającym ekspansję siedlisk zastępczych, wtórnych i antropogenicznych. Ponad połowa powierzchni powiatu reprezentuje więc siedliska i ekosystemy nieklimaksowe, o silnie zaburzonej lub jeszcze nie wykształconej homeostazie.
Przyroda
Na północ od miasta Lubin w osi równoleżnikowej powiatu rozciągają się Wzgórza Dalkowskie i Polkowickie o znacznym stopniu fragmentacji. Pomiędzy miejscowościami Rudna i Lubin zbiorowiska roślinne mają charakter wysp leśnych, najczęściej w pełni izolowanych (pozbawionych korytarzy ekologicznych) oraz o niekorzystnej relacji długości linii ekotonowych w stosunku do ogólnej powierzchni zbiorowiska. Podobny charakter mają również ekosystemy licznie występujące w północnej części powiatu (zwłaszcza na północny-wschód od miejscowości Rudna). Można tu także zauważyć niekorzystną tendencję zwiększania stopnia fragmentacji zbiorowisk leśnych. W krajobrazie tego obszaru dominują silnie odkształcone zbiorowiska o antropogenicznej genezie, natomiast stosunkowo najlepiej zachowane i większe powierzchniowo kompleksy leśne występują pomiędzy Dąbrową i Koźlicami, szeroko granicząc z północnymi dzielnicami Lubina.

W południowej części powiatu i południowej części Gminy Lubin występują stosunkowo rozległe kompleksy leśne, z udziałem fragmentów dobrze zachowanych lasów łęgowych i olsów, stanowiące ważny korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, łączący Bory Dolnośląskie - przyrodniczy obszar węzłowy o znaczeniu krajowym z Doliną Środkowej Odry - obszarem węzłowym rangi międzynarodowej. Ponadto korytarz ten łączy ekosystemy Borów Dolnośląskich z położonymi na wschodzie (poza granicami powiatu) zbiorowiskami leśnymi Wzgórz Trzebnickich.

Najcenniejszym przyrodniczo obszarem powiatu lubińskiego zarówno w skali krajowej jak i europejskiej jest Obszar Doliny Środkowej Odry, Dolina środkowej Odry znajduje się na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego, na powierzchni 33 677,79 ha. Obszar zajmuje fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Obszar położony między innymi w gminie Rudna (fragment północny) i Ścinawa (fragment południowy). Obszar Doliny Środkowej Odry jest szczególnie bogaty w starorzecza oraz zróżnicowane fitosocjologicznie ekosystemy torfowiskowo-bagienne, łąkowe oraz leśne, przeważnie powierzchniowo niewielkie, lecz naturalne i cechujące się wysokim stopniem różnorodności gatunkowej.

Do rzadkich i z naukowego punktu widzenia ważnych zbiorowisk należą na obszarze powiatu lubińskiego zbiorowiska roślinne towarzyszące zbiornikom i ciekom wodnym. Do najważniejszych potoków na omawianym obszarze należą: Zimnica, Rudna, Baczyna, Czarna Woda wraz z dopływami oraz zanikający Potok Małomicki. Szczególnie licznie występują one w gminach Rudna i Ścinawa, tworząc gęstą sieć często malowniczo meandrujących strumieni i strug. Po brzegach towarzyszą im przeważnie lasy olchowe i łęgowe, a także na nieco suchszym podłożu usytuowane lasy grądowe.

Obszary chronione

Obszary chronione
Obszary chronione to tereny objęte ochroną ze względu na wyróżnianie się walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi oraz zróżnicowanymi ekosystemami, odznaczającymi się niewielkim stopniem zniekształcenia środowiska przyrodniczego, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Od parków krajobrazowych różnią się większą dopuszczalnością działań gospodarczych, które ogranicza jedynie konieczność zachowania w równowadze istniejących walorów.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory i skupienia przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości i cechach wyróżniających je spośród innych tego rodzaju obiektów.

Ciekawostki przyrodnicze

Rezerwat jest przyrodniczym ewenementem, niezmienionym od setek lat w którym niemal w naturalnym stanie zachowały się ciekawostki przyrodnicze.