Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Zintegrowany System Zarządzania


Zintegrowany System Zarządzania

Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest nam poinformować Was, że obowiązujący od 2008 roku system zarządzania w lubińskim Starostwie Powiatowym w chwili obecnej ma postać „Zintegrowanego systemu zarządzania” zawierającego elementy:
- systemu kontroli zarządczej, wymaganej ustawą o finansach publicznych;
- systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymaganych normami ISO.
Niezależnie od tego, wychodząc naprzeciw wymaganiom zdefiniowanym w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z dnia 12 kwietnia 2012r., elementy obowiązującego nas obecnie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opracowano na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanowione zabezpieczenia dotyczące informacji, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie następujących norm:
1) PN-ISO/IEC 17799 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń;
2) PN-ISO/IEC 27005 - w odniesieniu do zarządzania ryzykiem;
3) PN-ISO/IEC 24762 - w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.

Z powyższego zestawienia wynika, że obowiązujący w lubińskim Starostwie „zintegrowany system zarządzania”, wychodzi daleko poza ramy certyfikowanego (do maja 2017 roku) systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, zawierając w obszarze zarządzania wymagania kilku międzynarodowych standardów. Z każdej przywołanej powyżej normy wybraliśmy narzędzia i mechanizmy przydatne do realizacji zadań administracyjnych, nałożonych na powiat ustawami po reformie ustrojowej państwa z 1998 roku. Oznacza to, że procesy administracyjne związane z realizacją usług samorządowych przebiegają w tutejszym Starostwie, w pewnych określonych i nadzorowanych warunkach, a ich podstawą jest stosowanie nowoczesnych metod „zarzadzania przez cele”, opartych na podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu.

Dodatkowym, zamierzonym efektem jest to, że nasz system jest zgodny ze „standardami kontroli zarządczej”, wprowadzonej do administracji rządowej i samorządowej w 2010 roku ustawą o finansach publicznych i co ważne jest w pełni zintegrowany z wymaganiami przywołanych powyżej norm ISO w dziedzinie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.
Podstawą zbudowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lubinie były 22 standardy kontroli zarządczej, wydane Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiące zbiór wytycznych do wprowadzania mechanizmów kontroli zarządczej w podejściu procesowym.


Cele Strategiczne Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Cel nr 1: Profesjonalne wykonywanie usług rozumiane, jako zgodne z prawem, wewnętrznymi uregulowaniami oraz oczekiwaniami Klientów, w przypisanych terminach, załatwianie spraw połączone z wysoką kulturą obsługi.
Cel nr 2: Wysoki poziom kompetencji urzędników rozumiany nie tylko, jako poziom ich wykształcenia, ale i nabywanie nowych umiejętności związanych ze zmieniającą się rzeczywistością, przepisami prawa a także nowymi umiejętnościami w zakresie kontaktów z Klientem.
Cel nr 3: Efektywne gospodarowanie środkami w trakcie realizacji zadań publicznych przejawiające się planowaniem przychodów, ich wydatkowaniem w sposób oszczędny, przy założeniu uzyskiwania możliwie najwyższej wartości dodanej na rzecz Klientów.
Cel nr 4: Utrzymywanie w sposób ciągły mechanizmów kontroli zarządczej wspomagających realizację ww. celów jakościowych oraz zapewnienie:
- wiarygodności sprawozdań;
- promowania i przestrzegania zasad etycznego postępowania;
- efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- zarządzania ryzykiem.
Wyspecyfikowane powyżej cele strategiczne Starostwa Powiatowego w Lubinie wynikają wprost z art. 68 ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na zmieniające się otoczenie prawne i potrzeby oraz wewnętrzne uwarunkowania realizacji procesów, są one co najmniej jeden raz w roku aktualizowane.

W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług samorządowych, mając na uwadze zapewnienie jak najlepszego poziomu zaspakajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Powiatu Lubińskiego i wszystkich innych zainteresowanych, namawiamy do anonimowego udzielenia odpowiedzi na kilka pytań związanych z oceną poziomu obsługi przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lubinie. Badaniem objęte są wszystkie biura i departamenty Starostwa, w których możecie się Państwo pojawić w celu załatwienia swojej sprawy.

A N K I E T A