Dziś jest sobota, 29 kwiecień 2017. Imieniny: Piotra, Rity
A- A A+
Jesteś tutaj:

Zintegrowany System Zarządzania


Zintegrowany System Zarządzania
Obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Lubinie „zintegrowany system zarządzania” spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 czego dowodem jest Certyfikat, wydany
w dniu 19 maja 2014 r. przez „PIHZ Certyfikacja” z siedzibą w Gdyni (jednostkę certyfikującą systemy zarządzania - akredytacja PCA nr AC 070 QMS).

Niezależnie od powyższego, system ten spełnia wymagania art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) który mówi, że kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem tej kontroli jest zapewnienie:
– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
– skuteczności i efektywności działania;
– wiarygodności sprawozdań;
– ochrony zasobów;
– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
– efektywności i skuteczności przepływu informacji;
– zarządzania ryzykiem.

Tym samym Starostwo Powiatowe w Lubinie utrzymuje w sposób ciągły od 2008 roku, wysoki poziom usług samorządowych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej, o czym świadczy wydany przez niezależną stronę trzecią certyfikat systemu zarządzania, który jest poświadczeniem, że procesy związane z realizacją usług samorządowych przebiegają w pewnych określonych przez międzynarodowy standard, nadzorowanych warunkach. Ponadto system ten spełnia wymagania zdefiniowane dla „kontroli zarządczej” wprowadzonej w 2010 roku ustawą
o finansach publicznych, za której stan odpowiada Kierownik JST.
Podstawą zbudowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lubinie były 22 standardy, wydane Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiące zbiór wytycznych do wprowadzania mechanizmów kontroli zarządczej w podejściu systemowym.

Misją Starostwa Powiatowego w Lubinie jest:
Zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej, zgodnej z prawem obsługi Klientów Powiatu Lubińskiego poprzez ciągle podnoszenie jakości świadczonych usług określonych w oparciu o ustalony i wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Cele osiągane są poprzez:
• Realizację zadań Starostwa w sposób kompetentny, terminowy, zgodnie
z przepisami prawa i aktów wewnętrznych.
• Zatrudnianie kompetentnych pracowników posiadających wiedzę teoretyczną, kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, które ciągle są doskonalone.
• Cyfryzację pracy i ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług.
• Zapewnienie niezbędnych zasobów pozwalających na utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Lubinie zgodnie ze standardami kontroli zarządczej oraz
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
• Ciągłe doskonalenie przepływu informacji pomiędzy Klientem a Starostwem.
• Usprawnianie organizacji pracy i obsługi Klienta.
• Tworzenie pozytywnego i przyjaznego wizerunku Starostwa.

W trosce o stałe podnoszenie jakości pracy Starostwa Powiatowego w Lubinie, mając na uwadze zapewnienie jak najlepszego poziomu zaspakajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Powiatu Lubińskiego, namawiamy Państwa do anonimowego udzielenia odpowiedzi na kilka pytań związanych z oceną poziomu obsługi przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lubinie. Badaniem objęte są wszystkie biura i departamenty Starostwa, w których możecie się Państwo pojawić w celu załatwienia sprawy. A N K I E T A