Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019

Powiat Lubiński w dniu 31.10.2017 r. we Wrocławiu zawarł z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą we Wrocławiu- Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie Projektu Realizacji działań edukacyjnych oraz poprawy dostępności usług medycznych w ramach „ Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019 nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 8 „Rynek pracy” Działanie nr 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Cel Projektu: Wydłużenie aktywności zawodowej kobiet powyżej 50 roku życia w subregionie legnicko-głogowskim poprzez poprawę dostępu do badań cytologicznych realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawę zgłaszalności na badania przesiewowe u kobiet pracujących.

Planowane efekty: Poprawa dostępu do badań cytologicznych realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawę zgłaszalności na badania przesiewowe u kobiet pracujących.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 428 785,53 PLN (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)

Wkład Funduszy Europejskich: całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych
z realizacją Projektu wynosi 4 130 296,28 PLN (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 28/100) w tym:

Beneficjent na realizację Projektu otrzymał dofinansowanie, w kwocie 2 913 851,88 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 83/100), stanowiącej 84,98 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości: 514 933,65 PLN (słownie: pięćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 65/100) oraz wkładu niefinansowego w wysokości : 72 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)