Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

1. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”Powiat Lubiński w dniu 31 maja 2017 r. we Wrocławiu zawarł umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej o dofinansowanie Projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” nr RPDS.03.03.01-02-0114/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.1 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” Schemat nr C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel Projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Lubińskiego poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego. Demonstrowanie efektów energooszczędnych rozwiązań użytych
w projekcie.

Planowane efekty: Wybudowanie modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej, która będzie optymalnie dopasowana do potrzeb wychowanków pod względem funkcjonalnym oraz będzie spełniała normy energetyczne. Prowadzenie działań propagujących doświadczenie zdobyte przez wnioskodawcę na etapie budowy i eksploatacji obiektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 594 216,05 PLN (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście złotych 05/100).

Wkład Funduszy Europejskich: Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych, związanych
z realizacją Projektu wynosi 4 130 296,28 PLN (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 28/100) w tym:
DIP przyznał Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie, w kwocie nieprzekraczającej 3 510 751,83 PLN (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 83/100), stanowiącej 85,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości: 619 544,45 PLN (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 45/100), a środków własnych w wysokości: 1 083 464,22PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 22/100).