Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Projekty Unijne

REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach "Programu profilaktyka raka szyjki macicy" w subregionie legnicko - głogowskim w latach 2017 - 2019.

Regulamin dostępny jest w załącznikach od nr 1-10.

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019

Powiat Lubiński w dniu 31.10.2017 r. we Wrocławiu zawarł z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą we Wrocławiu- Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie Projektu Realizacji działań edukacyjnych oraz poprawy dostępności usług medycznych w ramach „ Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019 nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 8 „Rynek pracy” Działanie nr 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Cel Projektu: Wydłużenie aktywności zawodowej kobiet powyżej 50 roku życia w subregionie legnicko-głogowskim poprzez poprawę dostępu do badań cytologicznych realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawę zgłaszalności na badania przesiewowe u kobiet pracujących.

Planowane efekty: Poprawa dostępu do badań cytologicznych realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawę zgłaszalności na badania przesiewowe u kobiet pracujących.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 428 785,53 PLN (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 53/100)

Wkład Funduszy Europejskich: całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych
z realizacją Projektu wynosi 4 130 296,28 PLN (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 28/100) w tym:

Beneficjent na realizację Projektu otrzymał dofinansowanie, w kwocie 2 913 851,88 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 83/100), stanowiącej 84,98 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości: 514 933,65 PLN (słownie: pięćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 65/100) oraz wkładu niefinansowego w wysokości : 72 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

PROJEKT PEUG

Cele projektu PEUG

Celem głównym projektu PEUG jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno – kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e – usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 23 JST, w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację zadań:

• Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do e – usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, dostępu do informacji przestrzennej Powiatów Dolnośląskich poprzez budowę i wdrożenie Portali Obsługi Klienta oraz promocje zbudowanych rozwiązań elektronicznych;
• Usprawnienie procesów związanych z udostępnieniem danych PZGiK, poprzez zapewnienie wymiany danych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi zgodnie z jednolitymi standardami przyjętymi przez wszystkie powiaty;
• Usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz dotyczących: sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych Powiatów Dolnośląskich;
• Podniesienie efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej i sieciowej;
• Podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania danych przestrzennych poprzez doposażenie JST w niezbędną infrastrukturę bazodanową;
• Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie świadczenia e-usług.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez wdrożenie mechanizmów i narzędzi w ramach jednolitych Portali Obsługi Klienta zintegrowanych ze zmodernizowanymi systemami dziedzinowymi, ukierunkowanych na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniających jednocześnie rozwój adresowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych grup interesariuszy usług elektronicznych. Ponadto istotnym elementem leżącym u podstaw budowy nowych rozwiązań teleinformatycznych będzie pozyskanie narzędzi do racjonalnego i efektywnego prowadzenia, zarządzania i kontrolowania numerycznych zbiorów danych przestrzennych, udostępnienie aktualnej informacji w połączeniu z wykorzystaniem e-usług i komunikacji elektronicznej.

1. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie”Powiat Lubiński w dniu 31 maja 2017 r. we Wrocławiu zawarł umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej o dofinansowanie Projektu „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” nr RPDS.03.03.01-02-0114/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.1 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” Schemat nr C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel Projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Lubińskiego poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego. Demonstrowanie efektów energooszczędnych rozwiązań użytych
w projekcie.

Planowane efekty: Wybudowanie modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej, która będzie optymalnie dopasowana do potrzeb wychowanków pod względem funkcjonalnym oraz będzie spełniała normy energetyczne. Prowadzenie działań propagujących doświadczenie zdobyte przez wnioskodawcę na etapie budowy i eksploatacji obiektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 594 216,05 PLN (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście złotych 05/100).

Wkład Funduszy Europejskich: Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych, związanych
z realizacją Projektu wynosi 4 130 296,28 PLN (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 28/100) w tym:
DIP przyznał Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie, w kwocie nieprzekraczającej 3 510 751,83 PLN (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 83/100), stanowiącej 85,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości: 619 544,45 PLN (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 45/100), a środków własnych w wysokości: 1 083 464,22PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 22/100).