Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWTORSKIE RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Stypendia są dla każdego - kampania informacyjna o stypendiach dla uczniów i studentów

Fundacja Dobra Sieć od 8 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informują o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.

Link do strony:

http://www.mojestypendium.pl/

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Rudnej

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwtorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Informacje dostępne na: http://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/84015_ogloszenie.html

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im.Stanisława CzernikaBADANIA PROFILAKTYCZNE NA TERENIE POWIATU

Narodowy Fundusz Zdrowia
Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocałwiu

realizuje badania profilaktyczne na terenie powiatu lubińskiego - Program Profilaktyki Raka Piersi.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tycz, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania.

W Powiecie Lubińskim świadczeniodawcą posiadającym umowę zawartą z Dolnośląskim OW NFZ w zakresie Programu Profilaktyki Raka Piersi - etap podstawowy w pracowni stacjonarnej jest:

"Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie, ul. M.Skłodowskiej-Curie 54-60, 59-301 Lubin

KONKURS ZABYTEK ZADBANY

Konkurs „Zabytek Zadbany” z nowym regulaminem!

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Od 2017 roku konkurs „Zabytek Zadbany” odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2012-2016; kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie www.nid.pl w zakładce „Zabytek Zadbany”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie:
http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Ogłoszenie o konkursie
na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie
ul. Składowa 3, 59-300 Lubin


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436, z późn. zm.):

II. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572,
z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

III. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie” w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r. do godz. 16:00 w kancelarii ogólnej, pok. 113, Starostwa Powiatowego w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin.
W przypadku złożenia oferty pocztą decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Lubinie. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lubinie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE

Wykaz beneficjentów, którym przyznano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujacych na się na terenie Powiatu Lubińskiego.L.p. Rok Wykaz beneficjentów Zakres realizowanych prac Wysokość przyznanej
dotacji
1. 2016 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Olszanach "Chrzcielnica i lichtarz stanowiace elementy zabytkowego wyposażenia kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Przychowej" 10.000,00 zł
2. 2016 Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świetego w Rudnej "Konserwacja zabytkowej XVIII- wiecznej ambony w kościele prawosławnym pw. Podwyzszenia Krzyża Świętego w Rudnej" 18.000,00 zł
3. 2016 Parafia Rzymsko Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej "Remont dachu kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dziesławiu 146.000,00 zł

Poradnik interesantaPrzydatne linki

 • BIP
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • elektroniczna rejestracja
 • Status dokumentu w biurze komunikacji
 • Powiatowe Centum Zarządzania Krysyzowego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Raport o stanie środowiska 2013
 • Kodeks Etyki
 • Ankieta
 • dolnośląska sieć doradztwa pozarządowego
 • Zbrodnia Lubińska 31.08.1981