Dziś jest wtorek, 20 luty 2018. Imieniny: Leona, Ludomiła
A- A A+
Jesteś tutaj:

KONKURS PLASTYCZNY żOŁNIERZE WYKLĘCI W OCZACH DZIECI

Dodano: 29 styczeń 2018 godz. 12:23
Regulamin
konkursu plastycznego pod nazwą „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci”

Patronat i organizacja
Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Lubińskiego, Prezydenta Miasta Lubina i Burmistrza Ścinawy, a organizowany jest przez Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Cele konkursu
- zwiększenie wiedzy wśród dzieci na temat historii Polski
- wyłonienie zwycięskich prac oraz organizacja wystawy składającej się z tych najciekawszych zdaniem jury prac.
Temat Konkursu
Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci
Uczestnicy
Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1. wśród uczniów klas IV - VII szkół podstawowych z terenu powiatu lubińskiego
2. wśród uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu lubińskiego
Przebieg konkursu
Uczniowie wykonają indywidualnie prace plastyczne w formie plakatu lub posteru, które następnie dyrektorzy szkół lub wyznaczeni nauczyciele wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2018r., przekażą na adres:
Starostwo Powiatowe w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b,
pokój nr 131 z dopiskiem „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci”
Opis pracy
Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach. Każdy uczeń może dostarczyć jedną pracę. Plakat lub poster powinny zawierać również hasło historyczne lub hasło przestrzegające przed okrucieństwem wojny.
Forma; Prace płaskie, technika: rysunek, malarstwo, grafika, format: A4,
Opis pracy: do każdej pracy należy dołączyć wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace niewymiarowe i nieopisane nie będą brane pod uwagę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.
Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów komisja konkursowa. W skład komisji wejdą przedstawiciele Starosty Lubińskiego, Prezydenta Miasta Lubina oraz Burmistrza Ścinawy.
1. Henryk Rusewicz – Przewodniczący komisji
2. Joanna Kania – członek komisji
3. Kamila Grabka – Levin – członek komisji
Kryteria oceny
1. Zgodność pracy z tematyką konkursu
2. Oryginalność, estetyka
Z przebiegu prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Obsługę kancelaryjno – biurową konkursu zapewnia Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Nagrody
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 marca 2018r. w lubińskim Ratuszu. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, które nagrodzone zostaną nagrodami głównymi. Organizator również przewiduje możliwość przyznawania wyróżnień. Ponadto najciekawsze prace zostaną opublikowane podczas wystawy.
O wynikach konkursu, terminie i miejscu wystawy oraz godzinie wręczenia nagród w dniu 1 marca 2018r. dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni odrębnym pismem. Nagrody nieodebrane podczas oficjalnego ich wręczenia można będzie odebrać w ciągu 30 dni w Starostwie Powiatowym w Lubinie w pokoju 131. Po tym terminie nagrody zostaną przekazane na inny cel.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród, o czym ma obowiązek poinformować uczestników z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Popularyzacja
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którymi są Starostwo Powiatowe w Lubinie, Urząd Miejski w Lubinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie. Prace mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw i w ramach publikacji (też elektronicznych). Nadsyłając pracę na konkurs opiekun prawny ( rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły.
Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich i promocyjnych opracowanych przez Starostwo Powiatowe w Lubinie bez wypłacania honorariów autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
- wpłynięcia poniżej 30 prac plastycznych,
Niespełnienia przez prace plastyczne warunków konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni do akceptuje.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 76-746-71-06. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://powiat-lubin.plZałącznik do regulaminu konkursu
„Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci”

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko autora pracy)

ucznia/uczennicy klasy ………………….ze…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły, może być pieczęć nagłówkowa)


w konkursie plastycznym pn. „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy przez Organizatora.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie pn. „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach oraz na ewentualnych publikacjach zwycięskich prac.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizowania konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lubinie oraz akceptuję jego warunki.……………………………………………………………………………
( data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica autora pracy )

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego wykonano pracę ………………………………………………


Przydatne linki

 • BIP
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • elektroniczna rejestracja
 • Status dokumentu w biurze komunikacji
 • Powiatowe Centum Zarządzania Krysyzowego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Raport o stanie środowiska 2013
 • Kodeks Etyki
 • Ankieta
 • dolnośląska sieć doradztwa pozarządowego
 • Zbrodnia Lubińska 31.08.1981