Dziś jest wtorek, 20 luty 2018. Imieniny: Leona, Ludomiła
A- A A+
Jesteś tutaj:

KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Dodano: 15 styczeń 2018 godz. 10:02
Regulamin
konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
Patronat i organizacja
Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Lubińskiego, Prezydenta Miasta Lubina i Burmistrza Ścinawy, a organizowany jest przez Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Cele konkursu
- zwiększenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat historii Polski i Żołnierzy Wyklętych
- wyłonienie zwycięskich drużyn
Temat Konkursu
konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
Uczestnicy
Konkurs realizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu lubińskiego.
Przebieg konkursu
Testy, składające się z pytań zamkniętych i otwartych, będą rozwiązywane w dniu 23 lutego 2018r. w sali 301 Starostwa Powiatowego w Lubinie przez czteroosobowe drużyny delegowane przez każdą szkołę biorącą udział w konkursie. Drużyny należy zgłaszać do dnia 16 lutego 2018r. pod numerem telefonu 76-746-71-06 lub na adres mailowy m.dykas@powiat-lubin.pl
Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. W skład komisji wejdą przedstawiciele Starosty Lubińskiego, Prezydenta Miasta Lubina oraz Burmistrza Ścinawy.
1. Henryk Rusewicz – Przewodniczący komisji
2. Joanna Kania – członek komisji
3. Kamila Grabka – Levin – członek komisji
Kryteria oceny
Ilość zdobytych punktów w teście ( zgodnie z kluczem odpowiedzi do pytań zamkniętych oraz wykazaną wiedzą w pytaniach otwartych )
Nagrody
Wręczenie nagród oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 marca 2018r. w CK Muza w Lubinie. O godzinie wręczenia nagród dyrektorzy szkół zostaną poinformowani osobnym pismem.
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny . Przyznane zostaną miejsca I, II i III.
Nagrody nieodebrane podczas oficjalnego ich wręczenia można będzie odebrać w ciągu 30 dni w Starostwie Powiatowym w Lubinie w pokoju 131. Po tym terminie nagrody zostaną przekazane na inny cel .Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród. W takim przypadku uczestnicy konkursu zostaną o tym poinformowani odpowiednio wcześniej.


Popularyzacja
Testy rozwiązane przez uczniów stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Starostwo Powiatowe w Lubinie, Urząd Miejski w Lubinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie. Szkoła biorąca udział w konkursie wyraża zgodę do opublikowania wyników konkursu oraz danych zwycięzców ( nazwiska i imiona uczniów oraz nazwa szkoły) w lokalnych mediach ( prasa, internet, telewizja).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku zbyt małej ilości drużyn biorących udział w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni do akceptuje.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 76-746-71-06. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://powiat-lubin.bip.gov.pl
Oświadczenia
Każda szkoła biorąca udział w konkursie zobowiązana jest do dostarczenia Organizatorowi oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.Załącznik do regulaminu konkursu
wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko ucznia)

ucznia/uczennicy klasy ………………….ze…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły, może być pieczęć nagłówkowa)


w konkursie wiedzy o Żołnierzach wyklętych, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska ucznia w związku z udziałem w konkursie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizowania konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lubinie oraz akceptuję jego warunki.……………………………………………………………………………
( data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica )

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego rozwiązywany był test ………………………………………………


Przydatne linki

 • BIP
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • elektroniczna rejestracja
 • Status dokumentu w biurze komunikacji
 • Powiatowe Centum Zarządzania Krysyzowego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Raport o stanie środowiska 2013
 • Kodeks Etyki
 • Ankieta
 • dolnośląska sieć doradztwa pozarządowego
 • Zbrodnia Lubińska 31.08.1981