Dziś jest sobota, 24 czerwiec 2017. Imieniny: Jana, Danuty
A- A A+
Jesteś tutaj:

Informacje

BEZPŁATNY MOBILNY SYSTEM INFORMACJI POWIATU LUBIŃSKIEGO

Dodano: 14 luty 2017 godz. 14:42
BEZPŁATNY MOBILNY SYSTEM INFORMACJI POWIATU LUBIŃSKIEGO
Powiat Lubiński zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania.
Do systemu bezpośrednio można zalogować się poprzez poniższy link
https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/6212d0e8/Powiat-Lubi%C5%84skiPROGRAMY ZDROWOTNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO

Dodano: 18 marzec 2016 godz. 08:40

Głównym celem programów zdrowotnych jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu oraz zmiana świadomości zdrowotnej.


1. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn
w wieku 50-65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, na lata 2014-2016”.


• Adresatami programu są mężczyźni w wieku 50-65 roku życia, zamieszkujący na terenie Powiatu Lubińskiego.
• Badania stosowane w rozpoznaniu raka gruczołu krokowego obejmują:

I. Etap wstępnej diagnostyki tj.:
rozmowa wstępna – wywiad z lekarzem specjalistą – urologiem, przekazanie informacji o korzyściach i ryzyku związanych z udziałem w badaniu, wystawienie skierowania na oznaczenie stężenia PSA oraz interpretacja wyniku; badanie stercza per rectum jako podstawowe badanie wykonywane przez lekarza specjalistę – urologa,; wykonanie badania antygenu sterczowego (PSA). Graniczna wartość stężenia PSA, powyżej której wynik będzie stanowił wskazanie do etapu pogłębionej diagnostyki: 4ng/ml.
II. Etap pogłębionej diagnostyki dla wyodrębnionych grup dyspanseryjnych

w przypadku stwierdzenia: powiększenia gruczołu ponad dopuszczalną normę w przedziałach wiekowych: 50-55, 55-60, 60-65 lub równoczesnego powiększenia gruczołu krokowego oraz ponadnormatywny wynik badania laboratoryjnego antygenu sterczowego w przedziałach wiekowych:50-55, 55-60, 60-65; wykonanie USG jamy brzusznej łącznie z gruczołem krokowym w poszczególnych grupach dyspanseryjnych, kwalifikacja do wykonania biopsji stercza w przypadkach podejrzenia wystąpienia procesu nowotworowego z badaniem histo-patologicznym bioptatu, skierowanie zidentyfikowanych przypadków nowotworów złośliwych gruczołu krokowego do dalszego leczenia w ramach ubezpieczenia finansowanego przez NFZ. • Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Słonecznej 1.
Telefon kontaktowy: 76-84 10 100
Adres do strony internetowej: http://www.omplubin.pl/

2. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2016”.

• Program skierowany jest do kobiet w wieku 45-65 roku życia, mieszkanek powiatu lubińskiego.
• Zakres świadczonej usługi polega na: wykonaniu bezpłatnych badań dla kobiet w wieku 45-65 roku życia, w tym: a) rozmowa wstępna – wywiad przeprowadzony przez pielęgniarkę, w celu ustalenia ewentualnych przeciwskazań do badania oraz przekazanie pacjentce informacji o korzyściach i ryzyku związanym z udziałem w badaniu densytometrycznym, celem świadomego podjęcia przez pacjenta decyzji
o udziale w badaniu oraz edukacja pacjenta na temat osteoporozy i jej skutków,
a także profilaktyki i eliminacji czynników ryzyka zachorowania na tę chorobę.
b) wykonanie badania densytometrycznego;
c) konsultacja lekarza specjalisty, omówienie wyniku, ewentualne zalecenia dalszej diagnostyki leczenia osobie, u której stwierdzono nieprawidłowy wynik badania oraz wydanie skierowania do ośrodków leczenia finansowanych przez NFZ.
• Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Słonecznej 1.
Telefon kontaktowy: 76-84 10 100
Adres do strony internetowej: http://www.omplubin.pl/

Na ww. badania należy zgłaszać się dzwoniąc pod podany numer telefonu lub osobiście w siedzibie realizatora.

Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest miejsce zamieszkania oraz wiek pacjenta.

Nie jest wymagane skierowanie lekarskie!!!


Powiat Lubiński realizuje również:

1. Program edukacyjny „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego”

• Adresatami programu są uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu lubińskiego w roku szkolnym 2015/2016.
• Realizatorem programu jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o.
w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 84.
• Jest to już II edycja programu.
• Premierowa, I edycja realizowana była w latach 2014/2015. W ramach tej edycji przeszkolonych zostało ok. 900 uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne w postaci apteczek szkolnych, fantomów oraz tablic pierwszej pomocy. Podsumowaniem była Międzyszkolna Olimpiada – Pierwsza pomoc przedmedyczna organizowana przez Powiat Lubiński. Jednym z jej elementów był test sprawdzający poziom wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie olimpiady wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek, zwycięzca olimpiady otrzymał puchar Starosty Lubińskiego. Ponadto wszystkie szkoły, które zostały objęte ww. programem otrzymały aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego.

2. „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015/2016 na terenie Powiatu Lubińskiego”.

• Adresatami programu są dziewczęta zamieszkujące na terenie powiatu lubińskiego
w wieku 12 lat (rocznik 2003).
• Aby przystąpić do programu niezbędna była zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
• Zakresem programu jest przeprowadzenie szczepienia poprzedzonego badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia przed każdą dawką szczepienia (podanie pierwszej dawki szczepionki najpóźniej do grudnia 2015, a w wyjątkowych przypadkach w terminie późniejszym uzgodnionym ze Zleceniodawcą).
• Realizatorem programu jest CDT Medicus Sp. z o. o. w Lubinie, przy ul. Leśnej 8.
• I edycja programu realizowana była w latach 2014-2015.
• W ten czas do udziału w programie zgłosiło się 197 dziewcząt.

DARMOWA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO

Dodano: 18 marzec 2016 godz. 08:13

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. na terenie całego kraju od 1 stycznia 2016 został uruchomiony system nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Powiatu Lubińskiego utworzono cztery punkty, w których mieszkańcy Powiatu Lubińskiego będą mogli uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

osoby, które nie ukończyły 26-go roku życia, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży.
W punkcie pomocy prawnej należy okazać stosowny dokument uprawniający do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, praw rodzicielskich, uprawnień pracowniczych.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Lokalizacje punktów darmowej pomocy prawnej:

Punkt 1 - LUBIN, ul. Łokietka 6A, pok. 2 (parter) – w budynku Urzędu Gminy Lubin
Punkt 2 - ŚCINAWA, ul. Rynek 17, pok. 6 (parter) – w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
Punkt 3,4 – LUBIN, ul. Kilińskiego 12B, pok. 116 (1 piętro) – w budynku Starostwa Powiatowego w LubinieWięcej informacji:

[www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl]
http://powiat-lubin.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

ZDOBĄDŹ PATRONAT DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU WOLONTARIATU!

Dodano: 02 marzec 2016 godz. 14:47
Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne realizujące działania i projekty o charakterze wolontariackim do ubiegania się o Patronat Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.
Dolnośląski Festiwal Wolontariatu to przestrzeń dla organizacji pozarządowych, instytucji i grup nieformalnych realizujących działania społeczne przyczyniające się do promocji i rozwoju wolontariatu na Dolnym Śląsku. Dzięki uzyskanemu Patronatowi organizacje i instytucje związane z wolontariatem mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia promocyjnego, merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji swoich projektów wolontariackich. Każde przedsięwzięcie objęte Patronatem zostanie wpisane do specjalnego kalendarza festiwalowego, a jego realizator otrzyma na czas trwania Patronatu status Partnera Lokalnego. Dodatkowo w grudniu każdego roku wszyscy realizatorzy wydarzeń objętych Patronatem oraz zaproszeni goście będą mieli okazję wziąć udział w uroczystym Dolnośląskim Forum Wolontariatu podsumowującym coroczną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu, które odbędzie się we Wrocławiu.

Warunkiem uzyskania Patronatu Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu jest przesłanie wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski, tel.: 74 665 11 11, 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Projekcja filmu dokumentalnego pt.:" Ks. Abp Ignacy Tokarczuk. Człowiek wielkich czynów".

Dodano: 29 luty 2016 godz. 15:11
W imieniu Familijnego Stowarzyszenia Zbarażan informujemy, że w dniu 07 marca br. o godz. 18:00 w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego pt.: "Ks.Abp Ignacy Tokarczuk. Człowiek wielkich czynów."
Obecnie projekcja odbywa się w 50 rocznicę ingresu Śp. Ks. Ignacego na urzad biskupa przemyskiego, ale też zbiega się datą ze słynnym listem naszych biskupów: " Przebaczamy i prosimy o przebaczenie", skierowanym do biskupów niemieckich oraz w związku z ówczesnymi obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski.
Projekcja odbędzie się w Sali Kameralnej CK "Muza" na I piętrze. Wstep wolny. Film zawiera także lokalne, lubińskie pierwiastki (tutaj także został stworzony).

DARMOWA POMOC PRAWNA dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego

Dodano: 01 styczeń 2016 godz. 00:00
Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. na terenie całego kraju od 1 stycznia 2016 został uruchomiony system nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Powiatu Lubińskiego utworzono cztery punkty, w których mieszkańcy Powiatu Lubińskiego będą mogli uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu

Dodano: 24 listopad 2015 godz. 08:45
Czym są STANDARDY współpracy z wolontariuszami? Jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom? Jak skutecznie WSPÓŁPRACOWAĆ z wolontariuszami? Jakie OBOWIĄZKI wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić wolontariuszowi UBEZPIECZENIE? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź na BEZPŁATNY warsztat i DOWIEDZ się jak skutecznie współpracować z wolontariuszami!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami oraz zamierzających dopiero rozpocząć taką współpracę na bezpłatny warsztat dot. standardów współpracy z wolontariuszami. Warsztat odbędzie się we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Forum Wolontariatu 2015.

Zakres warsztatu to m.in.:
- standardy współpracy z wolontariuszami,
- Dobry Wolontariat, czyli jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom.
- aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
- metody pozyskiwania wolontariuszy,
- motywowanie wolontariuszy,
- prawa i obowiązki wolontariuszy,
- obowiązki organizacji wobec wolontariusza,

TERMIN: 3 grudnia 2015 (czwartek)
GODZINA: 14.00 – 19.00
MIEJSCE: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, Wrocław

TRENER:
Radosław Bednarski - Doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu, redaktor serwisu regionalnego portalu ngo.pl: www.dolnoslaskie.ngo.pl, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku "Razem dla Wolontariatu". Ekspert w ramach ogólnopolskiego programu "Dobry Wolontariat" w województwie dolnośląskim. Trener antydyskryminacyjny oraz z zakresu wolontariatu.

ZGŁOSZENIA:
Aby wziąć udział w warsztacie należy przesłać zgłoszenie na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji/instytucji, telefon kontaktowy oraz e-mail. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2015 r.
Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie drogą e-mailową i telefoniczną.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek kawowy podczas zajęć oraz ciepły posiłek przed i po warsztacie. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego dodatkowego wyżywienia. Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu województwa dolnośląskiego.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Dodano: 20 listopad 2015 godz. 08:33
Powiat Legnicki i Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe zatytułowane “REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”, które odbędą się 8 grudnia 2015 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiański 1.


Dzień Otwarty Notariatu pod hasłem: "Porozmawiaj z notariuszem o dziedziczeniu"

Dodano: 19 listopad 2015 godz. 14:17
Rada Izby Notarialnej we Wrocławiu informuje, że dnia 28 listopada 2015 roku Samorząd Notarialny organizuje Dzień Otwarty Notariatu pod hasłem: "Porozmawiaj z notariuszem o dziedziczeniu".

Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska

Dodano: 03 listopad 2015 godz. 08:44
Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska.

Termin: 05.-06. grudnia 2015r.
Miejsce: Jelenia Góra
Koszt: 280,00zł/osoba

Szczegóły: http://ttpik.pl/kurs-instruktora-turystyki-kwalifikowanej/33-instruktor-turystyki-kwalifikowanej-turystyka-piesza-gorska

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.
Jednocześnie informujemy, że brak jest prawnego wymogu prowadzenia wycieczek przez przewodników górskich (także powyżej 1000 m n.p.m.) - nie dotyczy górskich parków narodowych. Tekst interpretacji Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1DC4EFF6


Przydatne linki

 • BIP
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • elektroniczna rejestracja
 • Status dokumentu w biurze komunikacji
 • Powiatowe Centum Zarządzania Krysyzowego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Raport o stanie środowiska 2013
 • Kodeks Etyki
 • Ankieta
 • dolnośląska sieć doradztwa pozarządowego
 • Zbrodnia Lubińska 31.08.1981