Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Informacje

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Dodano: 22 luty 2018 godz. 08:58
26 lutego 2018r. na terenie powiatu lubińskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 19 marca 2018r.
Kwalifikacją wojskową objęci są mężczyźni, którzy w tym roku ukończyli 19 lat (rocznik 1999 – 437 osób) oraz starsze roczniki (1994 – 1998 – 109 osób), które wcześniej nie stawiły się na wezwanie. Kwalifikacja dotyczy również kobiet, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji i kobiet, które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia czynnej służby wojskowej.
Na terenie naszego powiatu w kwalifikacji weźmie udział 546 osób.
Powiatowa Komisja Lekarska określa stan zdrowia i przyznaje kategorię wojskową.
Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny posiadać przy sobie: zdjęcie do książeczki wojskowej dokument tożsamości, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz – jeśli jest taka potrzeba – dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.
Organizacją kwalifikacji wojskowej zajmuje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lubinie, przy współpracy z poszczególnymi gminami i Wojskową Komendą Uzupełnień w Głogowie.
Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 we wszystkie dni robocze w godzinach od 14:30 do godz. 17:30.Terminy kwalifikacji dla mieszkańców poszczególnych gmin:

- 26-27.02.2018r. – Gmina Ścinawa
- 27.02-12.03.2018r. – Gmina Miejska Lubin
- 13-15.03.2018r. – Gmina Wiejska Lubin
- 16.03.2018r. – Gmina Rudna
- 19.03.2018r. – kobiety.

KONKURS PLASTYCZNY żOŁNIERZE WYKLĘCI W OCZACH DZIECI

Dodano: 29 styczeń 2018 godz. 12:23
Regulamin
konkursu plastycznego pod nazwą „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci”

Patronat i organizacja
Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Lubińskiego, Prezydenta Miasta Lubina i Burmistrza Ścinawy, a organizowany jest przez Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Cele konkursu
- zwiększenie wiedzy wśród dzieci na temat historii Polski
- wyłonienie zwycięskich prac oraz organizacja wystawy składającej się z tych najciekawszych zdaniem jury prac.
Temat Konkursu
Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci
Uczestnicy
Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1. wśród uczniów klas IV - VII szkół podstawowych z terenu powiatu lubińskiego
2. wśród uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu lubińskiego
Przebieg konkursu
Uczniowie wykonają indywidualnie prace plastyczne w formie plakatu lub posteru, które następnie dyrektorzy szkół lub wyznaczeni nauczyciele wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2018r., przekażą na adres:
Starostwo Powiatowe w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b,
pokój nr 131 z dopiskiem „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci”
Opis pracy
Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach. Każdy uczeń może dostarczyć jedną pracę. Plakat lub poster powinny zawierać również hasło historyczne lub hasło przestrzegające przed okrucieństwem wojny.
Forma; Prace płaskie, technika: rysunek, malarstwo, grafika, format: A4,
Opis pracy: do każdej pracy należy dołączyć wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace niewymiarowe i nieopisane nie będą brane pod uwagę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.
Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów komisja konkursowa. W skład komisji wejdą przedstawiciele Starosty Lubińskiego, Prezydenta Miasta Lubina oraz Burmistrza Ścinawy.
1. Henryk Rusewicz – Przewodniczący komisji
2. Joanna Kania – członek komisji
3. Kamila Grabka – Levin – członek komisji
Kryteria oceny
1. Zgodność pracy z tematyką konkursu
2. Oryginalność, estetyka
Z przebiegu prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Obsługę kancelaryjno – biurową konkursu zapewnia Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Nagrody
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 marca 2018r. w lubińskim Ratuszu. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, które nagrodzone zostaną nagrodami głównymi. Organizator również przewiduje możliwość przyznawania wyróżnień. Ponadto najciekawsze prace zostaną opublikowane podczas wystawy.
O wynikach konkursu, terminie i miejscu wystawy oraz godzinie wręczenia nagród w dniu 1 marca 2018r. dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni odrębnym pismem. Nagrody nieodebrane podczas oficjalnego ich wręczenia można będzie odebrać w ciągu 30 dni w Starostwie Powiatowym w Lubinie w pokoju 131. Po tym terminie nagrody zostaną przekazane na inny cel.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród, o czym ma obowiązek poinformować uczestników z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Popularyzacja
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którymi są Starostwo Powiatowe w Lubinie, Urząd Miejski w Lubinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie. Prace mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw i w ramach publikacji (też elektronicznych). Nadsyłając pracę na konkurs opiekun prawny ( rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły.
Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich i promocyjnych opracowanych przez Starostwo Powiatowe w Lubinie bez wypłacania honorariów autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
- wpłynięcia poniżej 30 prac plastycznych,
Niespełnienia przez prace plastyczne warunków konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni do akceptuje.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 76-746-71-06. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://powiat-lubin.plZałącznik do regulaminu konkursu
„Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci”

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko autora pracy)

ucznia/uczennicy klasy ………………….ze…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły, może być pieczęć nagłówkowa)


w konkursie plastycznym pn. „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy przez Organizatora.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie pn. „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach oraz na ewentualnych publikacjach zwycięskich prac.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizowania konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lubinie oraz akceptuję jego warunki.……………………………………………………………………………
( data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica autora pracy )

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego wykonano pracę ………………………………………………

KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Dodano: 15 styczeń 2018 godz. 10:02
Regulamin
konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
Patronat i organizacja
Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Lubińskiego, Prezydenta Miasta Lubina i Burmistrza Ścinawy, a organizowany jest przez Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Cele konkursu
- zwiększenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat historii Polski i Żołnierzy Wyklętych
- wyłonienie zwycięskich drużyn
Temat Konkursu
konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
Uczestnicy
Konkurs realizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu lubińskiego.
Przebieg konkursu
Testy, składające się z pytań zamkniętych i otwartych, będą rozwiązywane w dniu 23 lutego 2018r. w sali 301 Starostwa Powiatowego w Lubinie przez czteroosobowe drużyny delegowane przez każdą szkołę biorącą udział w konkursie. Drużyny należy zgłaszać do dnia 16 lutego 2018r. pod numerem telefonu 76-746-71-06 lub na adres mailowy m.dykas@powiat-lubin.pl
Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. W skład komisji wejdą przedstawiciele Starosty Lubińskiego, Prezydenta Miasta Lubina oraz Burmistrza Ścinawy.
1. Henryk Rusewicz – Przewodniczący komisji
2. Joanna Kania – członek komisji
3. Kamila Grabka – Levin – członek komisji
Kryteria oceny
Ilość zdobytych punktów w teście ( zgodnie z kluczem odpowiedzi do pytań zamkniętych oraz wykazaną wiedzą w pytaniach otwartych )
Nagrody
Wręczenie nagród oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 marca 2018r. w CK Muza w Lubinie. O godzinie wręczenia nagród dyrektorzy szkół zostaną poinformowani osobnym pismem.
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny . Przyznane zostaną miejsca I, II i III.
Nagrody nieodebrane podczas oficjalnego ich wręczenia można będzie odebrać w ciągu 30 dni w Starostwie Powiatowym w Lubinie w pokoju 131. Po tym terminie nagrody zostaną przekazane na inny cel .Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród. W takim przypadku uczestnicy konkursu zostaną o tym poinformowani odpowiednio wcześniej.


Popularyzacja
Testy rozwiązane przez uczniów stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Starostwo Powiatowe w Lubinie, Urząd Miejski w Lubinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie. Szkoła biorąca udział w konkursie wyraża zgodę do opublikowania wyników konkursu oraz danych zwycięzców ( nazwiska i imiona uczniów oraz nazwa szkoły) w lokalnych mediach ( prasa, internet, telewizja).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku zbyt małej ilości drużyn biorących udział w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni do akceptuje.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 76-746-71-06. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://powiat-lubin.bip.gov.pl
Oświadczenia
Każda szkoła biorąca udział w konkursie zobowiązana jest do dostarczenia Organizatorowi oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.Załącznik do regulaminu konkursu
wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko ucznia)

ucznia/uczennicy klasy ………………….ze…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły, może być pieczęć nagłówkowa)


w konkursie wiedzy o Żołnierzach wyklętych, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska ucznia w związku z udziałem w konkursie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizowania konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lubinie oraz akceptuję jego warunki.……………………………………………………………………………
( data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica )

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego rozwiązywany był test ………………………………………………

BEZPŁATNY MOBILNY SYSTEM INFORMACJI POWIATU LUBIŃSKIEGO

Dodano: 14 luty 2017 godz. 14:42
BEZPŁATNY MOBILNY SYSTEM INFORMACJI POWIATU LUBIŃSKIEGO
Powiat Lubiński zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania.
Do systemu bezpośrednio można zalogować się poprzez poniższy link
https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/6212d0e8/Powiat-Lubi%C5%84skiPROGRAMY ZDROWOTNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO

Dodano: 18 marzec 2016 godz. 08:40

Głównym celem programów zdrowotnych jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu oraz zmiana świadomości zdrowotnej.


1. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn
w wieku 50-65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, na lata 2014-2016”.


• Adresatami programu są mężczyźni w wieku 50-65 roku życia, zamieszkujący na terenie Powiatu Lubińskiego.
• Badania stosowane w rozpoznaniu raka gruczołu krokowego obejmują:

I. Etap wstępnej diagnostyki tj.:
rozmowa wstępna – wywiad z lekarzem specjalistą – urologiem, przekazanie informacji o korzyściach i ryzyku związanych z udziałem w badaniu, wystawienie skierowania na oznaczenie stężenia PSA oraz interpretacja wyniku; badanie stercza per rectum jako podstawowe badanie wykonywane przez lekarza specjalistę – urologa,; wykonanie badania antygenu sterczowego (PSA). Graniczna wartość stężenia PSA, powyżej której wynik będzie stanowił wskazanie do etapu pogłębionej diagnostyki: 4ng/ml.
II. Etap pogłębionej diagnostyki dla wyodrębnionych grup dyspanseryjnych

w przypadku stwierdzenia: powiększenia gruczołu ponad dopuszczalną normę w przedziałach wiekowych: 50-55, 55-60, 60-65 lub równoczesnego powiększenia gruczołu krokowego oraz ponadnormatywny wynik badania laboratoryjnego antygenu sterczowego w przedziałach wiekowych:50-55, 55-60, 60-65; wykonanie USG jamy brzusznej łącznie z gruczołem krokowym w poszczególnych grupach dyspanseryjnych, kwalifikacja do wykonania biopsji stercza w przypadkach podejrzenia wystąpienia procesu nowotworowego z badaniem histo-patologicznym bioptatu, skierowanie zidentyfikowanych przypadków nowotworów złośliwych gruczołu krokowego do dalszego leczenia w ramach ubezpieczenia finansowanego przez NFZ. • Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Słonecznej 1.
Telefon kontaktowy: 76-84 10 100
Adres do strony internetowej: http://www.omplubin.pl/

2. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2016”.

• Program skierowany jest do kobiet w wieku 45-65 roku życia, mieszkanek powiatu lubińskiego.
• Zakres świadczonej usługi polega na: wykonaniu bezpłatnych badań dla kobiet w wieku 45-65 roku życia, w tym: a) rozmowa wstępna – wywiad przeprowadzony przez pielęgniarkę, w celu ustalenia ewentualnych przeciwskazań do badania oraz przekazanie pacjentce informacji o korzyściach i ryzyku związanym z udziałem w badaniu densytometrycznym, celem świadomego podjęcia przez pacjenta decyzji
o udziale w badaniu oraz edukacja pacjenta na temat osteoporozy i jej skutków,
a także profilaktyki i eliminacji czynników ryzyka zachorowania na tę chorobę.
b) wykonanie badania densytometrycznego;
c) konsultacja lekarza specjalisty, omówienie wyniku, ewentualne zalecenia dalszej diagnostyki leczenia osobie, u której stwierdzono nieprawidłowy wynik badania oraz wydanie skierowania do ośrodków leczenia finansowanych przez NFZ.
• Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Słonecznej 1.
Telefon kontaktowy: 76-84 10 100
Adres do strony internetowej: http://www.omplubin.pl/

Na ww. badania należy zgłaszać się dzwoniąc pod podany numer telefonu lub osobiście w siedzibie realizatora.

Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest miejsce zamieszkania oraz wiek pacjenta.

Nie jest wymagane skierowanie lekarskie!!!


Powiat Lubiński realizuje również:

1. Program edukacyjny „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego”

• Adresatami programu są uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu lubińskiego w roku szkolnym 2015/2016.
• Realizatorem programu jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o.
w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 84.
• Jest to już II edycja programu.
• Premierowa, I edycja realizowana była w latach 2014/2015. W ramach tej edycji przeszkolonych zostało ok. 900 uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne w postaci apteczek szkolnych, fantomów oraz tablic pierwszej pomocy. Podsumowaniem była Międzyszkolna Olimpiada – Pierwsza pomoc przedmedyczna organizowana przez Powiat Lubiński. Jednym z jej elementów był test sprawdzający poziom wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie olimpiady wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek, zwycięzca olimpiady otrzymał puchar Starosty Lubińskiego. Ponadto wszystkie szkoły, które zostały objęte ww. programem otrzymały aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego.

2. „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015/2016 na terenie Powiatu Lubińskiego”.

• Adresatami programu są dziewczęta zamieszkujące na terenie powiatu lubińskiego
w wieku 12 lat (rocznik 2003).
• Aby przystąpić do programu niezbędna była zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
• Zakresem programu jest przeprowadzenie szczepienia poprzedzonego badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia przed każdą dawką szczepienia (podanie pierwszej dawki szczepionki najpóźniej do grudnia 2015, a w wyjątkowych przypadkach w terminie późniejszym uzgodnionym ze Zleceniodawcą).
• Realizatorem programu jest CDT Medicus Sp. z o. o. w Lubinie, przy ul. Leśnej 8.
• I edycja programu realizowana była w latach 2014-2015.
• W ten czas do udziału w programie zgłosiło się 197 dziewcząt.

DARMOWA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO

Dodano: 18 marzec 2016 godz. 08:13

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. na terenie całego kraju od 1 stycznia 2016 został uruchomiony system nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Powiatu Lubińskiego utworzono cztery punkty, w których mieszkańcy Powiatu Lubińskiego będą mogli uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

osoby, które nie ukończyły 26-go roku życia, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży.
W punkcie pomocy prawnej należy okazać stosowny dokument uprawniający do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, praw rodzicielskich, uprawnień pracowniczych.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Lokalizacje punktów darmowej pomocy prawnej:

Punkt 1 - LUBIN, ul. Łokietka 6A, pok. 2 (parter) – w budynku Urzędu Gminy Lubin
Punkt 2 - ŚCINAWA, ul. Rynek 17, pok. 6 (parter) – w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
Punkt 3,4 – LUBIN, ul. Kilińskiego 12B, pok. 116 (1 piętro) – w budynku Starostwa Powiatowego w LubinieWięcej informacji:

[www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl]
http://powiat-lubin.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Projekcja filmu dokumentalnego pt.:" Ks. Abp Ignacy Tokarczuk. Człowiek wielkich czynów".

Dodano: 29 luty 2016 godz. 15:11
W imieniu Familijnego Stowarzyszenia Zbarażan informujemy, że w dniu 07 marca br. o godz. 18:00 w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego pt.: "Ks.Abp Ignacy Tokarczuk. Człowiek wielkich czynów."
Obecnie projekcja odbywa się w 50 rocznicę ingresu Śp. Ks. Ignacego na urzad biskupa przemyskiego, ale też zbiega się datą ze słynnym listem naszych biskupów: " Przebaczamy i prosimy o przebaczenie", skierowanym do biskupów niemieckich oraz w związku z ówczesnymi obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski.
Projekcja odbędzie się w Sali Kameralnej CK "Muza" na I piętrze. Wstep wolny. Film zawiera także lokalne, lubińskie pierwiastki (tutaj także został stworzony).

DARMOWA POMOC PRAWNA dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego

Dodano: 01 styczeń 2016 godz. 00:00
Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. na terenie całego kraju od 1 stycznia 2016 został uruchomiony system nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Powiatu Lubińskiego utworzono cztery punkty, w których mieszkańcy Powiatu Lubińskiego będą mogli uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu

Dodano: 24 listopad 2015 godz. 08:45
Czym są STANDARDY współpracy z wolontariuszami? Jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom? Jak skutecznie WSPÓŁPRACOWAĆ z wolontariuszami? Jakie OBOWIĄZKI wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić wolontariuszowi UBEZPIECZENIE? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź na BEZPŁATNY warsztat i DOWIEDZ się jak skutecznie współpracować z wolontariuszami!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami oraz zamierzających dopiero rozpocząć taką współpracę na bezpłatny warsztat dot. standardów współpracy z wolontariuszami. Warsztat odbędzie się we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Forum Wolontariatu 2015.

Zakres warsztatu to m.in.:
- standardy współpracy z wolontariuszami,
- Dobry Wolontariat, czyli jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom.
- aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
- metody pozyskiwania wolontariuszy,
- motywowanie wolontariuszy,
- prawa i obowiązki wolontariuszy,
- obowiązki organizacji wobec wolontariusza,

TERMIN: 3 grudnia 2015 (czwartek)
GODZINA: 14.00 – 19.00
MIEJSCE: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, Wrocław

TRENER:
Radosław Bednarski - Doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu, redaktor serwisu regionalnego portalu ngo.pl: www.dolnoslaskie.ngo.pl, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku "Razem dla Wolontariatu". Ekspert w ramach ogólnopolskiego programu "Dobry Wolontariat" w województwie dolnośląskim. Trener antydyskryminacyjny oraz z zakresu wolontariatu.

ZGŁOSZENIA:
Aby wziąć udział w warsztacie należy przesłać zgłoszenie na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji/instytucji, telefon kontaktowy oraz e-mail. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2015 r.
Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie drogą e-mailową i telefoniczną.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek kawowy podczas zajęć oraz ciepły posiłek przed i po warsztacie. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego dodatkowego wyżywienia. Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu województwa dolnośląskiego.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Dodano: 20 listopad 2015 godz. 08:33
Powiat Legnicki i Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe zatytułowane “REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”, które odbędą się 8 grudnia 2015 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiański 1.
Przydatne linki

 • BIP
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • elektroniczna rejestracja
 • Status dokumentu w biurze komunikacji
 • Powiatowe Centum Zarządzania Krysyzowego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Raport o stanie środowiska 2013
 • Kodeks Etyki
 • Ankieta
 • dolnośląska sieć doradztwa pozarządowego
 • Zbrodnia Lubińska 31.08.1981